witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

Pan Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja Alleluja!

Niech ta Prawda napełnia nasze serca nieustającą radością i przemienia każdego z nas!

Tego życzymy wszystkim Mieszkańcom naszej parafii i przybyłym gościom z darem modlitwy i wdzięczności; x. Adam, x. Jakub, x. Michał,   x. Mateusz i x. Franciszek, x. Piotr, x. Jarosław, x. Wiesław i  Misjonarze z Ameryki i Zambii.

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Słowo księdza Arcybiskupa na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

„W DUCHU ŚWIĘTYM”
OSTATNIE SŁOWO PASTERSKIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 28 maja 2023 r.
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
 W dniu Pięćdziesiątnicy, w którym narodził się Kościół, zmartwychwstały Pan –
jak usłyszymy w ewangelii - pozdrowi nas słowami: „Pokój wam” i zaapeluje: „Weźmijcie
Ducha Świętego!” (J 20,22). My zaś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypominamy
sobie dzień przyjęcia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania i swoimi czynimy słowa
sekwencji, które za chwilę usłyszymy:
„Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary”.
Bracia i Siostry!
 Słowem pasterskim na Adwent 2011 roku, po kanonicznym objęciu
archidiecezji i po ingresie do katowickiej katedry pw. Chrystusa Króla, rozpocząłem posługę
pasterską w Kościele na Górnym Śląsku. Już wcześniej, od dnia święceń prezbiteratu, które
przyjąłem 50 lat temu (19 kwietnia 1973 r.), służyłem tutejszemu Kościołowi zawsze zgodnie
z wolą przełożonych, biskupów katowickich, którzy z zaufaniem powierzali mi różne urzędy
i zadania. Należały do nich m.in. starania o budowę nowych kościołów w „nowych miastach
i osiedlach”, jak zwykł mówić bp Herbert Bednorz. Mimo wielu przeciwności nie
zmarnowaliśmy jako wspólnota diecezjalna czasu łaski budowy ponad stu nowych kościołów
i kaplic; co więcej, już w trakcie budowy rozwijały się wokół nich parafialne wspólnoty,
gęstniała sieć parafialna i wzrastał Kościół.
Przez posługę pasterską w macierzystej diecezji jako biskup tego Kościoła
i metropolita górnośląskiej prowincji kościelnej starałem się - zgodnie z hasłem biskupiej
posługi - „W Duchu Świętym” - kontynuować dzieło poprzedników i budować codziennym
mozołem Kościół żywy, mocno osadzony w realiach społecznych Górnego Śląska. Oznaczało
to również budowanie wspólnoty lokalnej przez współpracę dla dobra wspólnego
z samorządami w ramach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii oraz metropolii kościelnej.
Wyrazem współpracy z samorządami jest Metropolitalne Święto Rodziny. W ramach
kościelnej metropolii budowaliśmy naszą tożsamość i wspólnie podnosiliśmy pasterski głos
m.in. w sprawach środowiska naturalnego. Wspólnie z przedstawicielami innych Kościołów
chrześcijańskich modliliśmy się o jedność chrześcijan i o pokój w ludzkiej rodzinie oraz
za miasto Katowice. Zaś w czasie pielgrzymek piekarskich zmagaliśmy się o wolną od
niekoniecznej pracy i handlu niedzielę, wołając do Boga i ludzi, by była „Boża i nasza”.
Poszczególne etapy pracy pasterskiej w minionych dwunastu latach wyznaczają:
II Synod Katowicki, w czasie którego byliśmy „wsłuchani w Ducha” oraz obchody 100.
rocznicy ustanowienia administracji apostolskiej Górnego Śląska, organicznie związane
ze świętowaniem przyłączenia części naszej Ojcowizny do odrodzonej Ojczyzny,
II Rzeczypospolitej. Ważnym wydarzeniem był również proces beatyfikacyjny ks. Jana
Franciszka Machy, a potem jego beatyfikacja w katowickiej katedrze. Właśnie w katedrze,
która została uznana przez Prezydenta RP za pomnik historii, mogłem udzielać święceń
kapłańskich: biskupich i prezbiteratu. W tym miejscu gromadziły się różne grupy społeczne
i zawodowe. Do katedry przybywały pielgrzymki róż różańcowych i świętowaliśmy
małżeńskie jubileusze, tam we wspólnocie z nauczycielami akademickimi i studentami
wyższych uczelni inaugurowaliśmy rok akademicki i modliliśmy się za Ojczyznę.
Niezapomnianie pozostają dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie i pielgrzymki Służby
Liturgicznej. Wspólnie przeżywaliśmy dramatyczne chwile w czasie pandemii i włączyliśmy
się poprzez kościelny wolontariat w pomoc szpitalom covidowym. W duchu solidarności
otwarliśmy się na wojennych uciekinierów z Ukrainy i po dziś dzień w gmachu seminarium
duchownego funkcjonuje punkt recepcyjny, zaś na uniwersyteckim wydziale teologicznym
Centrum Pomocy Ukraińcom. Przez Caritas archidiecezjalną i parafialną oraz posługę sióstr
zakonnych zawsze byliśmy blisko potrzebujących i zmarginalizowanych. W czasie
górniczych katastrof, które zbierały żniwo śmierci, płakaliśmy z płaczącymi ( por. Rz 12,15-
16) i okazywaliśmy bliskim ofiar naszą solidarność, współczucie i bliskość.
Wiele działań było podejmowanych w perspektywie bliskiego już jubileuszu 100-lecia
archidiecezji katowickiej (2025 r.). W ramach tych przygotowań odnowiliśmy to, co możemy
nazwać naszym patrymonium: materialne dziedzictwo, które zostawili nam nasi poprzednicy,
biskupi i wierni świeccy budujący katowicką katedrę i instytucje diecezjalne, wśród nich
m.in. gmach kurii metropolitalnej i seminarium duchownego. Wobec potrzeb nowej
ewangelizacji i papieskiej zachęty do wypływania „na głębię” archidiecezjalna wspólnota
wzbogaciła się o ośrodek formacyjny w Brennej i dom formacyjny Nazaret (na ukończeniu)
przy piekarskim sanktuarium. Wzrosła liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.; oprócz
prezbiterów i osób konsekrowanych posługę we wspólnocie Kościoła podejmują diakoni stali.
Jubileusz 100-lecia archidiecezji staraliśmy się przygotować duszpastersko
i materialnie, rozumiejąc, że jest to czas łaski, czas budowania Kościoła na drodze nowej
ewangelizacji i synodalności, procesów osadzonych na fundamencie wiary, historii i kultury,
poznawanych także w odnowionym Archiwum i Muzeum Archidiecezji oraz w powstałym
Panteonie Górnośląskim.
Bracia i Siostry! Wracając pokrótce do komunikatu wydanego w czerwcu 2021 r.,

zapewniam, że w czasie posługi w archidiecezji katowickiej „uruchomiłem wszystkie
konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte,
zlekceważone czy nierozpoznane. W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące
prawo kościelne i państwowe… Każda z osób pokrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę
pomocy i wsparcia. Spotykałem się też osobiście z ofiarami tego typu nadużyć”.
Drodzy Diecezjanie! Kończąc swoją posługę, chciałbym serdecznie podziękować
za modlitwę i wszelkie formy współpracy i wsparcia, szczególnie w chwilach trudnych,
a także powtórzyć słowa, które wypowiedziałem w katedrze dnia 6 stycznia, kiedy
dziękowałem Bogu za jubileusz 25-lecia święceń biskupich:
„Niczego nie mam, czego bym nie otrzymał. Dlatego dłużnikiem jestem; dłużnikiem
Boga, Kościoła i bliźnich; waszym dłużnikiem, dlatego wam mówię: Bóg zapłać
i dziękuję. Wszystkim, bez wymieniania po imieniu, bo ta litania wdzięczności trwałaby bez
końca”. I jeszcze dopowiadam słowo przepraszam, złączone z prośbą o wybaczenie.
Poczucie sprawiedliwości mówi, że dług zaciągnięty w winnicy Pańskiej można
odpracować. Starałem się o to najlepiej jak mogłem w tarnowskiej i katowickiej winnicy,
działając ze świadomością aktualności pouczenia Pana: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko,

co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” Łk 17, 10).
Bracia i Siostry!
Porządek w Kościele utrzymuje duch posłuszeństwa i prawo kanoniczne, które
w kan. 401 § 1 KPK nakłada na biskupa diecezjalnego obowiązek złożenia rezygnacji
po osiągnięciu 75 roku życia. Stało się to 19 maja br. i już przedtem złożyłem swój urząd
w ręce papieża Franciszka, z nadzieją, że rychło przyjmie moją rezygnację i nowy arcybiskup
katowicki, który został już wskazany w osobie arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa,
będzie mógł podjąć urząd i pasterską posługę. Przyjmujemy go z przekonaniem, że to Duch
Święty wskazał nowego pasterza na czasy, które są przed nami; inne niż te minione i pewnie
trudne, „bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,7).
Bracia i Siostry!
Przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary! Módlcie się za Niego i wspierajcie.
Niech nas prowadzi mocą i światłem Ducha Świętego; niech w myśl swego biskupiego
zawołania: „Pax Christi” - buduje w Kościele katowickim, w metropolii i na Górnym Śląsku
tak wszystkim potrzebny Chrystusowy Pokój.
Na dziś i na jutro życzę wam pokoju i zapewniam, że jako arcybiskup senior dalej
będę starał się budować Kościół w naszej górnośląskiej Ojcowiźnie modlitwą i cierpieniem.
Dziś zaś, w niedzielę Pięćdziesiątnicy, szczególnie modlę się i wołam:
„ Boże, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych
cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia ewangelii”.
Niech wam zawsze towarzyszy Boże błogosławieństwo, którego udzielam: w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Zaproszenie do Piekar

ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO UDZIAŁU
W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!
W nawiązaniu do komunikatu z poprzedniej niedzieli ponawiam serdeczne
zaproszenie mężczyzn i młodzieńców archidiecezji katowickiej i metropolii do udziału
w tradycyjnej pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich, która odbędzie się już za tydzień, w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego, 28 maja br.
Będziemy ją przeżywali w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: „Wierzę
w Kościół Chrystusowy”. Ważnym wyznaniem wiary są praktyki religijne, osobista
modlitwa, a zwłaszcza uczestnictwo w niedzielnej Mszy św., co umożliwia nam „niedziela
Boża i nasza”, o którą walczyliśmy w Piekarach Śląskich od dziesięcioleci: by była wolna
od przymusowej pracy i niedzielnego handlu. W naszej archidiecezji i metropolii ważnym
wyznaniem wiary jest udział w pielgrzymkach do naszych lokalnych sanktuariów. Zwłaszcza
dwie pielgrzymki - majowa mężczyzn i sierpniowa kobiet do Matki Bożej Piekarskiej -
weszły w krwiobieg życia religijnego na Górnym Śląsku. Jako wspólnota Kościoła czekamy
na te wydarzenia, które umacniają nas w wierze i dają orientację w szybko zmieniającym
i odwracającym się od Boga świecie.
Dlatego serdecznie zapraszam was, Bracia, do udziału w tegorocznej pielgrzymce.
Zapraszam, tym bardziej, że jej głównym motywem jest dziękczynienie za wizytę papieża
Jana Pawła II w Katowicach-Muchowcu w 1983 r., gdy nasze spotkanie z Nim odbyło się
w obecności Maryi w Jej piekarskim wizerunku. Jako pokolenie pamiętających to wydarzenie
chcemy dziękować za dar tego spotkania oraz przypomnieć główne wątki papieskiego
nauczania o ewangelii pracy, a przy okazji stanąć murem przy Janie Pawle II, na nowo odkryć
aktualność Jego nauczania i poprowadzić na spotkanie z Nim młodsze pokolenia. Serdecznie
zapraszam więc wszystkie pokolenia do udziału w pielgrzymce. Niech ojcowie pielgrzymują
razem z synami, a dziadkowie z wnukami. Niech w Piekarach będą reprezentowanie
wszystkie parafialne wspólnoty, niech to pielgrzymowanie zorganizują wspólnie duszpasterze
i rady duszpasterskie oraz ruchy i stowarzyszenia, zwłaszcza zrzeszające mężczyzn
i młodzieńców. Po raz pierwszy na piekarskim wzgórzu staną Rycerze Jana Pawła II, którzy
formalnie rozpoczynają swoją działalność w archidiecezji katowickiej.
Bracia i Siostry! W naszej pielgrzymkowej modlitwie na piekarskim wzgórzu będzie
uczestniczył metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz, który wygłosi homilię oraz
pasterze Kościoła z górnośląskiej metropolii i biskupi z krajów misyjnych. Wszystkie rodziny
archidiecezji zapraszam do duchowego włączenia się w pielgrzymkę za pośrednictwem
transmisji TV Polonia, TV Katowice oraz Radia Katowice i Radia eM.
Wszystkich proszę o modlitwę w intencji pielgrzymów i pielgrzymki, aby jej owoce
były trwałe i widoczne w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Na drogę pielgrzymowania do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
błogosławię i życzę pełnego pokoju, rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Zaproszenie do Piekar i na Jubileusze Małżeńskie

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY,
MAŁŻEŃSKICH JUBILEUSZY I PIELGRZYMKI DO PIEKAR ŚLĄSKICH
Drodzy Diecezjanie!
1. W sobotę 20 maja br. rozpocznie się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
szesnaste z kolei Metropolitalne Święto Rodziny, organizowane przez wiele podmiotów życia
społecznego w celu promowania rodziny. Będzie ono trwało do 4 czerwca. Hasłem
tegorocznego Święta są słowa: Rodzina – forum dialogu; przecież właśnie w rodzinie
„spotykają się pokolenia, dochodzi do wymiany doświadczeń, wzrasta się we wspólnym
budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i bliźniego”.
Wśród przygotowanych z tej okazji wydarzeń są między innymi koncerty, konkursy,
spotkania, konferencje – wydarzenia sportowe i artystyczne, intelektualne i duchowe
w naszych miastach, gminach i parafiach. Jednak istotą Metropolitalnego Święta Rodziny jest
świętowanie w rodzinach i z rodzinami. Niech w tym czasie nie zabraknie chwil na wspólne
rozmowy, na dialog, na rozwiązywanie także trudnych kwestii. Niech rodziny stają się
naprawdę przestrzeniami dialogu w swoich domach, ale także w relacji ze światem
i Kościołem.
2. W metropolitalne świętowanie wpisują się małżeńskie jubileusze. W tym roku już
po raz dziesiąty, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w niedzielę 21 maja
o godz.14.00 w katowickiej katedrze, będziemy dziękować Bogu za wszystkie pary
małżeńskich jubilatów, za małżeńskie przymierze, które przed laty zawarli między sobą
wobec Boga i Kościoła. Jego trwałość jest pięknym świadectwo ich wspólnego życia,
codziennie pielęgnowanej miłości. Jest najlepszym dowodem na to, że trwałe małżeństwa
i rodziny są możliwe także dzisiaj, i to one są drogą do szczęśliwego, chociaż nie zawsze
łatwego życia.
Zapraszam wszystkich jubilatów wraz z bliskimi do katedry Chrystusa Króla
w Katowicach na wspólne dziękczynienie. Na zakończenie Mszy świętej udzielimy każdej
parze małżeńskiej indywidualnego błogosławieństwa. W programie przewidziane jest
również wspólne, rodzinne świętowanie.
3. Bracia i Siostry!
Już dziś z radością zapraszam mężczyzn i młodzieńców do udziału w tradycyjnej
pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich, która odbędzie się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja br. W czasie
pielgrzymki wyrazimy wdzięczność za obecność Jana Pawła II w naszej diecezji przed
czterdziestu laty. Przypomnimy sobie Jego przesłanie – ewangelię pracy, którą wtedy głosił,
i solidarnie staniemy przy Nim, jak on stawał przy nas i brał nas w obronę najpierw jako
metropolita krakowski i potem jako papież. Bliższe informacje dotyczące pielgrzymki zostaną
podane w następnym komunikacie, w przyszłą niedzielę.
Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii błogosławię i życzę pełnego pokoju,
rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Komunikat Pielgrzymka chorych i święcenia diakonatu.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
O ARCHIDIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE CHORYCH DO PIEKAR ŚLĄSKICH
ORAZ O ŚWIĘCENIACH PREZBITERATU W KATEDRZE W KATOWICACH
Bracia i Siostry w Chrystusie!
1. 40 lat temu, 20 czerwca 1983 r. w katowickiej katedrze Chrystusa Króla miało
miejsce niezwykłe spotkanie św. Jana Pawła II z chorymi i inwalidami pracy. Przedtem
św. Jan Paweł II odprawił nabożeństwo maryjne dla półtora miliona pielgrzymów
na lotnisku w Katowicach-Muchowcu i wygłosił homilię. Potem udał się na spotkanie
z chorymi do katedry, gdzie powiedział zebranym: „Niech w Waszym trudnym życiu
zwycięży Chrystus (…). Życzę wam, żeby wasze cierpienie było apostolstwem, ażeby Bóg
zwyciężał w was i przez was”.
Od wielu lat chorzy gromadzą się w maju na swojej pielgrzymce w Piekarach
Śląskich. Również w tym roku, 12 maja, spotkamy się u Matki Bożej Piekarskiej,
w ramach Archidiecezjalnej Pielgrzymki Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Inwalidów
Pracy, aby uczcić wspomniane wydarzenia sprzed 40 lat. Zapraszam chorych z całej
archidiecezji do wspólnej modlitwy i udziału we Mszy św. przed wizerunkiem Matki
Bożej Piekarskiej, Lekarki.
2. Pielgrzymka odbędzie się w przeddzień święceń prezbiteratu. Ośmiu diakonów
przyjmie ten sakrament 13 maja br. o godz. 10.00 w katowickiej katedrze. Wszystkich
diecezjan zapraszam do duchowego uczestnictwa w tej uroczystości. Od dzisiejszej
niedzieli diakoni rozpoczynają rekolekcje przygotowujące ich bezpośrednio do przyjęcia
święceń. Diakonów oraz prowadzącego rekolekcje polecam modlitwie całej wspólnoty
diecezjalnej, zwłaszcza chorych.
Równocześnie proszę, aby każde odkryte lub dopiero odkrywane powołanie było
otoczone życzliwością i modlitewnym wsparciem. Módlmy o światło Ducha Świętego
dla maturzystów na czas zdawania egzaminów i podejmowania decyzji o wyborze
drogi życiowej. Módlmy się również za wszystkich powoływanych przez Boga do
wyłącznej służby Bożej, aby mieli odwagę pójść za głosem powołania, a także
o wytrwanie w powołaniu dla tych, którzy już udzielili Bogu pozytywnej odpowiedzi.
24 kwietnia rozpoczęły się zapisy do naszego Seminarium, informacje z tym związane
można znaleźć na stronie: www.seminarium.katowice.pl .
Wszystkie powyższe intencje powierzajmy Bogu za wstawiennictwem patrona
naszego Seminarium, bł. księdza Jana Machy, męczennika.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat i zaproszenie o święceniach diakonatu.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED ŚWIĘCENIAMI DIAKONATU
Drodzy Diecezjanie,
w najbliższą sobotę 25 lutego o godz. 15.00 w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach odbędą się święcenia diakonatu. Czterech alumnów Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego rozpoczyna dzisiaj tygodniowe rekolekcje, przez które
przygotują się bezpośrednio do przyjęcia święceń. Serdecznie proszę o Wasze
modlitewne wsparcie dla nich.
Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu święceń. Diakoni posługują
we wspólnocie Kościoła ściśle związani z biskupem i prezbiterami. Do diakonów należy
między innymi asystowanie im przy celebracji Eucharystii, głoszenie Ewangelii,
prowadzenie pogrzebów i pełnienie różnych dzieł miłości (por. KKK 1569n).
Do udziału w liturgii święceń zapraszam młodzież, szczególnie z parafii
pochodzenia kandydatów do święceń, animatorów, lektorów i ministrantów wraz z ich
księżmi opiekunami. Zapraszam również osoby należące do Towarzystwa Przyjaciół
Seminarium oraz do grup wspierających modlitwą kapłanów i powołania do służby Bożej.
Niech Wasza obecność przy nowych diakonach będzie dla nich umocnieniem i czytelnym
znakiem, że ich posługa jest dla Was ważna.
Wierni wezwaniu Jezusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo” (Łk 10,2), módlmy się o nowe powołania do pełnienia w Kościele posługi
płynącej z sakramentu święceń. Pamiętajmy o tegorocznych maturzystach, prosząc Boga,
aby z odwagą przyjęli zaproszenie do życia według rad ewangelicznych. Przez
wstawiennictwo bł. ks. Jana Machy, patrona naszego Seminarium oraz dzieła powołań
do służby Bożej w Kościele katowickim, polecajmy Chrystusowi, Najwyższemu
Kapłanowi, alumnów i wychowawców seminaryjnych.
Na pełnienie chrześcijańskiego powołania wszystkim udzielam pasterskiego
błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII
Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!
Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi
w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa.
Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można
okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych
i w mediach parafialnych.
Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi
organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone
na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność,
opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy
wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej
bieżących potrzebach.
Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam
wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas
niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

 

Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

 

 


Słowo księdza Arcybiskupa

SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO PRZED DNIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drodzy Diecezjanie! Bieżący rok liturgiczny przeżywamy w myśl hasła: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Pozwala nam ono pełniej odkrywać misterium Kościoła, jego piękno i bogactwo. Chrystusowy Kościół jest żywą wspólnotą ochrzczonych, bogatą wielością różnorakich darów i charyzmatów, które powinniśmy zauważać i za nie dziękować. Okazję do tego daje zbliżające się w tym tygodniu, celebrowane w czwartek 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego. Z inicjatywy św. Jana Pawła II Wielkiego od 1997 roku w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Chcemy zatem kolejny raz podziękować Bogu za bogactwo Jego darów obecnych w Kościele. Objawiają się one w sercach kobiet i mężczyzn, którzy realizują życiowe powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na drodze życia według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych, naszym Domem i Matką. W naszej archidiecezjalnej wspólnocie aktualnie posługują siostry zakonne z 24 zgromadzeń. Dwa nowe zgromadzenia żeńskie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa i Sióstr Jadwiżanek Wawelskich rozpoczęły posługę w archidiecezji w minionym roku. Obok żeńskich zgromadzeń służą w naszym lokalnym Kościele księża i bracia z 11 zgromadzeń zakonnych męskich. Są w panoramie naszego śląskiego Kościoła obecne kobiety z 11 instytutów świeckich, dziewice i wdowy konsekrowane oraz jedno stowarzyszenie życia apostolskiego. Modlitwa, praca i świadectwo życia osób konsekrowanych ubogacają naszą archidiecezję, ukazując żywotność i różnorodność Chrystusowego Kościoła. Wdzięczni za ten dar osób oddanych przez profesję rad ewangelicznych Bogu i ludziom, chcemy w święto Ofiarowania Pańskiego dziękować Bogu za piękno życia konsekrowanego i prosić o nowe powołania do takiego życia w czasie uroczystej Eucharystii, celebrowanej w katowickiej katedrze 2 lutego br. o godzinie 12. Na tę liturgię zapraszam osoby konsekrowane z całej archidiecezji. Równocześnie proszę wszystkich diecezjan, by tego dnia modlitewna pamięć o osobach konsekrowanych była obecna we wszystkich parafiach, szczególnie zaś tam, gdzie one żyją i posługują. Módlmy się za siebie nawzajem, aby świadectwo życia osób konsekrowanych wzmacniało w nas wiarę w Kościół Chrystusowy, Mistycznie Ciało Chrystusa. Na końcu proszę, abyśmy wszyscy przyjęli papieską intencję apostolstwa modlitwy na miesiąc luty, w której papież Franciszek zachęca nas do modlitwy za parafie, aby, „stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących”. Na realizację życiowego powołania do świętości w Kościele Chrystusowym wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii błogosławię.

† Wiktor Skworc Arcybiskup Metropolita Katowicki


Słowo Księdza Arcybiskupa

SŁOWO WDZIĘCZNOŚCI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
PO OBCHODACH 25. ROCZNICY ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry w Chrystusie!
Wyrażam Wam szczerą wdzięczność za uczestnictwo w dziękczynieniu, które
w uroczystość Objawienia Pańskiego złożyłem Bogu za łaskę dwudziestu pięciu lat
biskupiej posługi „w Duchu Świętym” w Kościele i dla wspólnoty Kościoła. Dziękuję
za obecność na dziękczynnej liturgii w kościele katedralnym i za łączność modlitewną
w kościołach parafialnych.
Mając świadomość wybrania i obdarowania, powtarzam słowa, które
wypowiedziałem na końcu jubileuszowej Eucharystii: „Wszystko, co w minionym
ćwierćwieczu było błogosławione i dobre, złożyłem dziś na ołtarzu; także to, co było
krzyżem i cierpieniem. Za grzechy i zaniedbania przepraszałem również dziś na początku
tej Eucharystii”.
Przeżywanie jubileuszu pozwoliło mi zobaczyć na nowo niezwykłą hojność Boga
bogatego w miłosierdzie, ale także dobroć, zaangażowanie i wsparcie wielu ludzi, dzięki
którym mogę służyć Kościołowi. „Jestem dłużnikiem Boga, Kościoła i bliźnich; Waszym
dłużnikiem: Bóg zapłać i dziękuję”.
Przesyłając te słowa wdzięczności, jednocześnie proszę: módlmy się za siebie
nawzajem, abyśmy – każdy według postanowienia Bożego i zgodnie ze swoim
powołaniem – byli zawsze wiernymi sługami Boga i świadkami Ewangelii.
Z pasterskim błogosławieństwem dla wszystkich uczestników niedzielnej
Eucharystii
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki


Komunikat po śmierci papieża Benedykta XVI

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO ŚMIERCI PAPIEŻA SENIORA, BENEDYKTA XVI
Z wielkim smutkiem, ale jednocześnie z głęboką wiarą oraz nadzieją życia
wiecznego przyjęliśmy wiadomość o przejściu do Domu Ojca
umiłowanego Benedykta XVI, papieża seniora, którego sprawował urząd
następcy świętego Piotra w latach 2005-2013.
Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce modlimy się o życie wieczne
dla zmarłego oraz dziękujemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz
wybitny pontyfikat, którymi Stwórca obdarzył Kościół powszechny.
Dlatego właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej dnia 7 stycznia 2023 roku
o godz. 12:00 – pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce –
będziemy celebrować Mszę Świętą z udziałem polskiego episkopatu,
duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.
Ponadto, proszę księży, aby po pogrzebie papieża-seniora tj. 5 stycznia
2023 odprawili Mszę św. żałobną w jego intencji we wszystkich kościołach
parafialnych w Polsce.
Proszę również księży biskupów, aby najbliższych dniach w kościołach
katedralnych odprawili Mszę św. dziękczynną całej diecezji w intencji
Benedykta XVI.
Zmarłego powierzajmy Bożemu Miłosierdziu. Niech odpoczywa w pokoju!
Poznań, 31 grudnia 2022 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Dyspensa na Święto Świętej Rodziny.

DEKRET O DYSPENSIE
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek 30 grudnia 2022 r.
Działając po myśli kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej
dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek
30 grudnia 2022 r. - w liturgiczne święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w oktawie
Bożego Narodzenia.
Korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia czynu charytatywnego
lub pokutnego oraz do modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.
† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki
Katowice, 27 grudnia 2022 r.


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.