g. 20.30

witamy na stronie Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach

 

ofiary na pomoc poszkodowanym wskutek trzęsienia ziemii, można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji
Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96
1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system
płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/ .

 

 

 

 ...weź do ręki Pismo Święte, zaproś Rodzinę, Sąsiadów, czytaj, rozważaj ubogacaj się Bożą Mądrością, inspiruj.....

zyskaj odpust zupełny!

 

Wydarzenia

 

Życzenia Wielkanocne od Metropolity Katowickiego


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI 'OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW'
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Zwycięzca śmierci'.


AKLAMACJA WIELKANOCNA
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.


CZYTANIE
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo:
Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Obrzędy błogosławieństwa
MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się; Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
PO POSIŁKU WERSET Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
MODLITWA Ojciec rodziny lub przewodniczący: Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak
dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. 'Otrzyjcie już łzy płaczący'.


ZARZADZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.

1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal
dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji
kościelnych i cywilnych.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie
do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede
wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać
zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref.
Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa,
stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa)
oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła.
Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie
i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa
(por. kan. 273).
3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych
do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem
transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji
archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem
Internetu.
W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej
katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego
zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.
4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową,
kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom
tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować
każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed
udzielaniem Komunii św.
Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej
udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła,
jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po
udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących.
Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie
Komunii św. na rękę.
5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy
z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli
wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła
i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.
6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych
w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach
dekanatu.
Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce
i na stronie internetowej parafii.


† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki
Katowice, 26 marca 2021 r


APEL O POSZANOWANIE NIEDZIELI JAKO DNIA WOLNEGO DO PRACY

Mija właśnie 1700 lat do dekretu cesarza Konstantyna I Wielkiego, który – dnia
7 marca 321 roku – zarządził, aby dies solis, dzień Słońca, stal się dniem wolnym
od pracy. Zgodnie z tym prawem „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający
rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”, który
chrześcijanie – wtedy już wolni w wyznawaniu swojej wiary – świętowali jako
pierwszy dzień tygodnia, dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem
czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie
przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka.
Odnosząc się z szacunkiem do tej wiekowej tradycji stwierdzamy za papieżem
św. Janem Pawłem II, że „także w obecnej sytuacji historycznej mamy
obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku
i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką
godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe
i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany
przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego
odpoczynku i świętowania” (por. Dies Domini, 66).
Ponawiamy treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie
i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku:
- apelujemy więc do władz, by uczyniły wszystko w celu ochrony
niedzieli, tak by człowiek nie był traktowany jako narzędzie zysku
i mógł przeżywać niedzielę zgodnie ze swoimi przekonaniami;
- apelujemy do pracodawców, aby uszanowali świętość dnia Pańskiego,
nie angażując zawodowo pracowników jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne;

- apelujemy do pracowników, by w niedziele i święta nie podejmowali
niekoniecznej pracy zarobkowej;
- apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o poszanowanie niedzieli
i świąt z uwagi na społeczny i religijny pożytek należnego odpoczynku
i świętowania – dla dobra naszych rodzin, dla dobra obywateli naszego państwa.
- apelujemy do parlamentarzystów, aby strzegli stabilności
obowiązującego prawa w zakresie ustawy o ograniczeniu handlu
w niedzielę, by wolna od pracy niedziela – jako prawo obecne w wielu
europejskich demokracjach, szanujących godność i prawo
do wypoczynku każdego obywatela – nie była kwestionowana
w systemie prawnym naszej ojczyzny.
Wspominając fakt ustanowienia 1700 lat temu, przez władzę cywilną,
świątecznego charakteru niedzieli, zachęcamy wszystkich do poszanowania tej
tradycji, do jej docenienia, strzeżenia i pielęgnowania oraz przekazywania jej
młodemu pokoleniu. Naszym obowiązkiem jest obrona świątecznego charakteru niedzieli,
dlatego nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji
zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które kierując się wyłącznie
zyskiem, nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia
tkanki społecznej przez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne
przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe
społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej
tożsamości. Zapraszamy wszystkich do budowania kultury niedzieli wolnej od przymusu
pracy. Niech będzie ona dniem odpoczynku i wzmocnienia sił, odrodzenia
osłabionych więzi rodzinnych i społecznych. Niech będzie okazją do
emocjonalnego wyciszenia, a także do budowania wspólnoty rodzinnej,
religijnej i narodowej. Nie zapominajmy też o obowiązującym nas Bożym przykazaniu: Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił (por. Wj 20,8–11), które w życiu chrześcijan XXI wieku
oznacza to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli
gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.

 

Warszawa, dnia 5 marca 2021 roku
Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki


KOMUNIKAT Z ZEBRANIA RADY SPOŁECZNEJ PRZY ARCYBISKUPIE METROPOLICIE KATOWICKIM W DNIU 28 STYCZNIA 2021 ROKU

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zebrana w trybie „online” w dniu 28 stycznia 2021 roku podjęła następujące tematy:

 

  1. Rada Społeczna wysłuchała komunikatu dyrektora Instytutu Kultury „Panteon Górnośląski” arch. Ryszarda Kopca na temat stanu zaawansowania prac, zrealizowanych do tej pory inicjatyw oraz harmonogramu i zakresu planowanych działań. Szczególne zainteresowanie Rady wzbudziły zrealizowane projekty wydawnicze: reprint książki bł. ks. Emila Szramka „Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy” (pierwotnie opublikowanej w IV tomie „Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku” w roku 1934, a obecnie wydanej przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach) oraz „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” pod red. naukową ks. dr hab. Henryka Olszara prof. UŚ oraz dr Aleksandry Kłos-Skrzypczak z Wydziału Teologicznego UŚ.

Wyrażono nadzieję, że rozprawa ks. Szramka, będąca pierwszą tego rodzaju próbą analizy skomplikowanej sytuacji mieszkańców Górnego Śląska po plebiscycie i powstaniach, skomentowana i uzupełniona o wybrane recenzje, będzie w przestrzeni Panteonu Górnośląskiego pouczająca i mobilizująca do służby ojcowiźnie, Ojczyźnie i Kościołowi. Podkreślono także walor edukacyjny i wychowawczy długo oczekiwanego „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” zawierającego biogramy niemal 160 postaci znaczących dla Górnego Śląska w ostatnim stuleciu. Wyrażono nadzieję, że - trafiając zwłaszcza do rąk młodego pokolenia - przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w kulturze, formacji intelektualnej, kształtowania właściwej hierarchii wartości, wrażliwości ludzkiej i artystycznej, poczucia własnej tożsamości oraz poszanowania tradycji i kultury.

 

  1. W kontekście toczących się rozmów pomiędzy stroną rządową i związkową na temat przyszłości przemysłu wydobywczego i branż z nim związanych Rada Społeczna wskazała na aktualność przesłania zawartego w jej stanowisku pt. „O przyszłość Górnego Śląska” z 21 września 2020 roku. Potwierdzono, że „z wielu względów o charakterze globalnym, krajowym i regionalnym restrukturyzacja przemysłu węglowego przez jego wygaszanie wydaje się nieuchronna. Jednak w imię sprawiedliwości, solidarności i zrównoważonego rozwoju proces ten należy mocniej połączyć z procesem wsparcia dla gmin górniczych, tak aby miasta powstałe na węglu i dla węgla jako rekompensatę za ponoszone koszty i straty (także te ekologiczne) otrzymały postindustrialną infrastrukturę do wykorzystania na cele naukowe, edukacyjne, społeczne, kulturalne i komercyjne”. W związku z tym „restrukturyzacja górnictwa nie powinna być celem, lecz istotnym narzędziem i okazją do szerszej refleksji na przyszłością całego Śląska”. Ponownie podkreślono, że „restrukturyzacja regionu powinna być poprzedzona procesami inwestycyjnymi w nowe technologie, tworzeniem nowoczesnych centrów wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wsparciem dla lokalnych inicjatyw, ułatwieniami administracyjnymi, aby kapitał ludzkiej przedsiębiorczości nie został zmarnowany, lecz pomnożony”.

 

  1. Zwrócono uwagę, że wraz ze schyłkiem epoki węgla kamiennego na Górnym Śląsku, wokół którego przez ostatnie 200 lat budowana była tożsamość regionu, dokonuje się głęboka przemiana kulturowa, która dotyka także „kodu etycznego” jego mieszkańców, m.in. etosu sumiennej pracy, rzetelności, solidarności i wytrwałości w przeciwnościach oraz umiłowania rodziny i wiary. W nawiązaniu do tej obserwacji zapoznano się z wynikami badań finansowanych ze środków EIT Climate-KIC i zamieszczonych na portalu rybnik360.eu. Dotyczą one analizy semiotycznej rozmaitych znaków – tekstów kultury, dyskursu internetowego, kodów wizualnych, przedmiotów kultury materialnej i innych, które starają się prześledzić zmiany zachodzące w tych zjawiskach kulturowych. W raporcie z badań wyodrębnione zostały postawy i przekonania obecnie najpopularniejsze wśród członków społeczności, te, które tracą aktualność oraz te, które dopiero zaczynają zyskiwać na znaczeniu. W wyniku dyskusji zwrócono uwagę na znaczenie dwóch podmiotów życia społecznego, które odgrywają wyjątkową rolę w procesie etycznego formowania przyszłych pokoleń: są to rodzina i Kościół.

 

  1. W odniesieniu do wspólnoty Kościoła Rada Społeczna zwróciła szczególną uwagę na trzy kwestie:

Pierwsza dotyczy znaczenia informacji zarówno wewnątrz Kościoła, jak i w jego komunikacji ze światem. Zwrócono uwagę na wagę spójności i jasności przekazu, która powinna wpływać i korygować stereotypowe i naznaczone uprzedzeniami opinie na jego temat.

Druga – odnosi się do obowiązkowych zajęć szkolnych z religii lub etyki. Rada poparła apel Arcybiskupa Metropolity, aby szkoła, której zadaniem jest integralne kształcenie i wychowywanie, wprowadzanie w kulturę i świat wartości, zapewniała każdemu uczniowi zapoznanie się z fundamentami zasad i zachowań etycznych niezbędnymi dla osiągnięcia dojrzałości osobowej i odpowiedzialności społecznej. Dzieci i młodzież nie uczęszczający na lekcje religii, nie powinny być pozbawione kształtowania etycznego, tj. przekazywania obiektywnych wartości i postaw etycznych. Natomiast dla rodziców chrześcijańskich udział w lekcjach religii stanowią realizację chrzcielnego zobowiązania względem dzieci do wychowania ich w wierze.

Trzecia – wskazuje na parafię, która - w myśl Instrukcji Kongregacji ds. Duchowieństwa „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” (2020) - powinna być realną wspólnotą wierzących, „domem pośród domów”, „latarnią, która promieniuje światłem wiary, a tym samym spełnia najgłębsze i najprawdziwsze pragnienia serca człowieka, nadając sens i nadzieję życiu ludzi i rodzin”, „wspólnotą wspólnot” utrzymującą „kontakt z rodzinami i z życiem ludu”, „placówką misyjną” charakteryzującą się „przyjęciem, życiem modlitwy i ciszą, która pokrzepia ducha, a także sprawowaniem sakramentu pojednania i wrażliwością na potrzeby ubogich”.

 

  1. W odniesieniu do rodziny Rada Społeczna omówiła ostatnie zmiany legislacyjne odnoszące się do ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz ich szeroki kontekst społeczny. Zwrócono uwagę na kwestię odpowiedzialności polityków za stanowienie prawa chroniącego życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Podkreślono konieczność zintensyfikowania działań formacyjnych, wymiany informacji oraz powstawania inicjatyw tworzących rzeczywistą alternatywę dla trudnych wyborów za życiem – tworzenie „atmosfery pomocy życiu”. Celem tych działań byłoby ukształtowanie mentalności i postaw „pro life”, tj. ochrony i obrony życia podejmowanych nawet w sytuacjach, gdy prawo dopuszczałoby działania zmierzające do jego naruszenia. Podkreślono przy tym znaczenie szeroko pojętej profilaktyki i opieki świadczonej zarówno dzieciom nienarodzonym, jak i ich rodzicom, zwłaszcza matkom i bliskim. Postulowano, by reforma służby zdrowia rozpoczęła się od takich działań.

 

  1. Rada Społeczna zauważyła, że przedłużająca się sytuacja społeczna związana z restrykcjami pandemicznymi domaga się podjęcia refleksji nad dalekosiężnymi działaniami społecznymi, gospodarczymi i duszpasterskimi zakładającymi nie tylko powrót do warunków przed pandemicznych, lecz także trwanie obecnych ograniczeń, a nawet wariant zakładający ich zaostrzenie. Zgodzono się, że pandemia spowodowała także „wyostrzenie” charakteru dotychczasowych relacji i więzi, tj. tam, gdzie były one głębokie – spowodowała ich wzmocnienie, zaś tam, gdzie były słabe – osłabiła je jeszcze bardziej lub wręcz je zerwała. W związku z tym zaapelowano o działania na rzecz pomocy dla samopomocy - wzmocnienia troski o rodzinę, sąsiedztwo i parafię, młodzież, chorych, bezdomnych i pozostających na marginesie życia społecznego, aby w trudnym czasie ograniczeń tym bardziej zajaśniała prawda i piękno życia chrześcijańskich wspólnot.

 

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim
Katowice, 08 lutego 2021


DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W SPRAWIE ODPUSTÓW Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Zarówno dla odnowienia naszej wierności z Bogiem oraz pogłębionego rozeznawania Jego woli
w życiu, jak i duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach tego
Roku Jubileuszowego, działając przede wszystkim według wskazań Ojca Świętego Franciszka,
zawartych w liście apostolskim Patris corde, a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej
i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021r., ze wskazaniem na podjęcie właściwych dla tego czasu działań duszpasterskich.
1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu podejmą w Roku
świętego Józefa następujące dzieła duchowe:
- przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym
pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie,
- spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
- będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi,
- powierzą swą działalność opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne,
- będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego,
- odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę
lub akt pobożności na cześć tego Świętego,
- uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na
osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam,
gdzie zatrzymuje ich przeszkoda , akt pobożności na cześć świętego Józefa.
2. Kościołami jubileuszowymi będą:
- katedra Chrystusa Króla w Katowicach,
- sanktuaria i bazyliki m.in. sanktuarium i bazylika Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie i bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,
- kościoły pod wezwaniem świętego Józefa m.in. w Czerwionce-Leszczynach, w JastrzębiuZdroju (św. Barbary i św. Józefa) i w Rybniku (dwie parafie),
- inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania m.in. Królowej Apostołów w
Rybniku.
3. Duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego - w ramach przepowiadania, liturgii, posługi charytatywnej i innych działań pastoralnych - realizacji wybranych wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa pt. Rok świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w
diecezjach i parafiach. Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny niech
będzie Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem Jemu poświęconemu, sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.)
Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Roku Jubileuszowego na cześć świętego Józefa.


Ks. Jan Smolec - Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Wiktor Skworc - Arcybiskup Metropolita Katowicki


Rok Św. Józefa dekret PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego
Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia,
w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego. Dziś upływa 150
lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony
ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez
wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa,
Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8
grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie
obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego
wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. A zatem
niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa,
Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich
ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii
Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego
Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty. Magisterium Kościoła z
upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i
nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych
Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa
poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź,
Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym,
którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego
Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy
odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie,
przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej.
Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny
będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia,
zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19):
on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli
uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas
do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych
obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest
pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to
właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci,
którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub
względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z
Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać
rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i
modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy
odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa
Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby
ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym
podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu,
kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także
każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach
wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca
wszystkich ludzi była bardziej godna.
5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek
znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie
doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym,
którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do
Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji
bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w
różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od
zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią
prześladowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach
życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej
potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia,
dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł
II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych
czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].
Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza
wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu
zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt
pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach
19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego
Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem
poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu
zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających
i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy
odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to
będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich
przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona
Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy
Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni
we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu
sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne
zarządzenia.


Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.
Mauro Kard. Piacenza Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel Regens


MODLITWY DO ŚW. JÓZEFA

1.

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

2.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

3.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen.

(Modlitwa odmawiana codziennie przez papieża Franciszka)


KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z TRZĘSIENIEM ZIEMI W CHORWACJI

Bracia i Siostry,
w ostatnich dniach 2020 r. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie
ziemi. Kilka dniu później, w uroczystość Objawienia Pańskiego, doszło w tym kraju
do kolejnych wstrząsów. Straty materialne obszaru dotkniętego trzęsieniem ziemi,
szczególnie w okolicach Zagrzebia, opiewają na miliony dolarów.
W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami ogłaszam w archidiecezji katowickiej
niedzielę 24 stycznia br. „Dniem Solidarności z Chorwacją”. Międzyludzka solidarność
wyraża się – jak naucza papież Franciszek – troską o osoby słabsze; patrzy w twarz brata,
dotyka jego ciała, czuje jego bliskość (Encyklika Fratelli tutti, 115). Realizując to
przekonanie Ojca świętego, polecajmy Bożej Opatrzności w tym dniu w naszych
modlitwach indywidualnych i wspólnotowych ofiary wspomnianego kataklizmu:
tragicznie zmarłych, setki rannych i tysiące osób pozbawionych dachu nad głową.
Konkretnym znakiem naszego współczucia poszkodowanym w Chorwacji będzie
wsparcie finansowe zrealizowane za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Katowickiej
w wysokości 50 tys. zł.
Wyrażając wdzięczność za podjęte dzieło modlitewne w intencjach ofiar trzęsienia
ziemi w Chorwacji, życzę wszystkim wzrastania w braterstwie otwartym na każdego
człowieka i z serca Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Kolędnicy misyjni Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach 2020/2021.

 

W związku z trwającą w dalszym ciągu pandemią wiele wydarzeń kulturalnych jak i tradycyjnych przenoszonych jest do Internetu. Również Kolędnicy misyjni nie zawitają w naszych domach osobiście. Jednak cel, jakim jest wsparcie naszych misjonarzy, zmobilizował 'małych pomocników', aby w zupełnie nowy sposób kontynuować tradycję.

 

W Ich imieniu zapraszamy do obejrzenia filmu, a jeśli przyświecający cel jest Wam, Drodzy Parafianie równie bliski, zapraszamy do skarbonki, która znajduje się obok stajenki w naszym kościele. Na pamiątkę proszę zabrać okolicznościowy obrazek.

 

Wszystkim Darczyńcom z serca dziękujemy!

 

Film można obejrzeć tutaj:  Kolędnicy misyjni Parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach 2020/2021.


Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Opatrzności Bożej w Gaszowicach, siedziba: 44-293 Gaszowice, Wiejska 18.